Verksamhetsbeskrivning

Barnlängtan är Sveriges enda patientföreningen för ofrivilligt barnlösa. Vi är en rikstäckande patientförening som vänder oss till personer med funktionsnedsättningen nedsatt fertilitet, personer med sekundär barnlöshet och andra som har svårigheter eller längtar efter barn och barnbarn samt de som är intresserade av fertilitetsfrågor och förebyggande av ofrivillig barnlöshet.

Föreningen är religiöst och politiskt obunden och arbetar på ideell basis. Barnlängtan medverkar och tar ett stort ansvar för arbeten i olika arbetsgrupper som omfattar vård och behandling, deltar i debatter och bedriver ett informationsarbete för att påverka och öka kunskapen om ofrivillig barnlöshet i samhället. Genom föreningens goda samarbete med de offentliga och privata klinikerna i Sverige samt läkemedelsindustrin får föreningen information om nyheter och förändringar. Föreningen har ett flertal frivilliga kontaktombud som medlemmar kan prata med, personer som utifrån egen erfarenhet kan ge råd och stöd.

Barnlängtan startade i oktober 1985 med namnet IRIS och bytte 2010 namn till Barnlängtan. På olika håll i landet har vi aktiva medlemmar som ordnar medlemsträffar, familjeträffar och föreläsningar.

1997 klassades barnlöshet som ett funktionshinder av WHO och den svenska regeringen. Mellan 15 % och 20 % av alla i fertil ålder i Sverige upplever svårigheter att få barn utan någon form av medicinsk hjälp. Trots att barnlöshet är klassat som en sjukdom, möts många drabbade av oförståelse från allmänheten men även från personal inom sjukvården. Ofrivillig barnlöshet är ofta en utdragen livskris under många år och olika insatser behövs under olika skeden av livet. Svårigheterna att bli gravid har de senaste åren ökat på grund av att allt fler väljer att vänta med att försöka få sitt första barn. Även könssjukdomar och övervikt är faktorer som har ökat och bidrar till svårigheten att få barn idag. Det finns en inställning att dagens sjukvård kan lösa det mesta och det saknas grundläggande kunskaper hos allmänheten om hur fertiliteten förändras med stigande ålder.

Syfte och målsättning
Föreningen har inom sitt verksamhetsområde som uppgift

* Att sprida information om ofrivillig barnlöshet.
Vi sprider enhetlig och aktuell information om vad ofrivillig barnlöshet kan innebära till sjukvården, till privatpersoner och media via t.ex. sociala medier, personliga kontakter, evenemang och tryckt information.

* Att påverka samhället att förbättra behandlingsalternativen och villkoren för de ofrivilligt barnlösa.
Genom ett objektivt och kritiskt synsätt kan vi påverka och förbättra möjligheter för ofrivilligt barnlösa. Detta kan genomföras med hjälp av t.ex. kartläggning, uppföljning och den enskildes upplevelse.

* Att stödja forskning kring ofrivillig barnlöshet, dess orsaker och behandling.
Att hålla oss a´jour kring relevant forskning rörande ofrivillig barnlöshet genom kartläggning, aktivt deltagande samt påverkan och dialog.

* Att ge stöd, information och rådgivning till ofrivilligt barnlösa.
Genom styrelsens och externa kontakters objektiva kunskaper, vill vi ge stöd, information och rådgivning till ofrivilligt barnlösa. Detta kan ske genom t.ex. träffar och sociala media.

* Att som medlemmar samla ofrivilligt barnlösa och personer som är intresserade av att stödja föreningens verksamhet.
Genom att sprida information på ett tydligt och enkelt sätt. Upplyser vi medlemmar, upplyser vi allmänheten om föreningens verksamhet, för att på så sätt skapa intresse och engagemang för ofrivilligt barnlösa.

* Att informera medlemmar om alternativ till biologiska barn.
Att sprida information till ofrivilligt barnlösa och allmänheten om olika möjligheter och alternativ vid ofrivillig barnlöshet.