Ordlista

ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUVXY | ÅÄÖ

ABC

AID – Artificial Insemination by Donor, donatorinsemination
AIH – Artificial Insemination by Husband, makeinsemination

Bitestiklar – bihang på baksidan av vardera testikel och upplagringsplats för sperman
Blåshalskörtel – prostatan, körtel som ligger vid urinblåsan och omsluter innersta delen av urinröret hos mannen

Cervix – livmoderhals
Cervixsekret – slemmet i livmoderhalsen
Coitus – samlag

DEF

Ductus deferens – se sädesledare

Ejakulatet – sädesvätskan
Embryo – befruktat och delat ägg som har implanterat i livmodern
ET – embryotransfer, återförande av befruktade ägg till livmodern
Endometrios -livmoderslemhinna utanför livmoderhålan, så kallade “chokladcystor”
Endometrium – livmoderns slemhinna
Epididymis – bitestiklar

Follikel – äggblåsa
FSH – follikelstimulerande hormon, påverkar äggblåsans tillväxt

GHI

GnRH – hormon i hjärnan som frisätter gonadotropiner
GnRH-antagonist – blockerar kvinnans egen FSH – och LH-produktion
Gonadotropiner – samlingsnamn för olika hypofyshormoner (FSH, LH)
Gulkropp – corpus luteum, den ombildade äggblåsan efter ägglossning som vid befruktning utvecklas och avsöndrar könshormonet progesteron

hCG – humant choriongonadotropin, utsöndras från moderkakan och mäts vid graviditetstest redan 8-10 dagar efter utebliven menstruation
HSG – hysterosalpingografi, röntgenundersökning av insidan av äggledarna och livmoderhålan
Hydrosonografi – ultraljudskontroll och genomspolning av livmodern och äggledarna
Hysteroskopi – undersökning av livmoderhålans insida med kikarinstrument
Hypofysen – undre hjärnbihanget, en körtel som är belägen mitt under hjärnan som i sin tur styr andra organ, såsom till exempel könskörtlarna
Hypotalamus – mellanhjärnans nedersta del som påverkar känslolivet och styr funktioner som ämnesomsättning, blodtryck, hunger och sömn

ICSI – intracytoplasmatisk spermieinjektion, mikroinjektion då spermie förs in i ägget
Implantation – ägget fäster i livmoderhålan
Inkubator – värmeskåp
Insemination – konstgjord befruktning då färsk (eller frusen/tinad) sädesvätska deponeras i livmoderhalsen eller livmoderhålan via en kateter
IVF – in-vitro fertilisering, provrörsbefruktning

JKL

Kateter – plastslang
Kromosom – säte för arvsanlagen

Laparoskopi – titthålsoperation
Leydigceller – testikelceller som producerar det manliga könshormonet testosteron

LH – luteiniserande hormon, framkallar ägglossningen
Lutealfas – tiden efter ägglossning eller återförande av embryon

MNO

Myom – muskelknutor i livmodern

Nedreglering – långsam avstängning av kvinnans egen FSH- och LH-produktion

OPU – Ovum Pick-Up, äggplockning vid IVF
Ovarium – äggstock
Ovulation – ägglossning

PQRS

PCO – polycystiska ovarier – äggstockar med många små omogna äggblåsor
PESA – Percutaneous Epididymal Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur bitestikeln med tunn nål
Postcoitaltest – test av hur spermierna rör sig i livmoderhalssekretet efter samlag
Progesteron – gulkroppshormon
Prostata – se blåshalskörtel

Sädesledare – kanaler som för spermierna från bitestiklarna, genom prostatan och till urinrörets nedre del

TUVXY

TESA – Testicular Sperm Aspiration – befruktningsdugliga spermier sugs ur testikeln med tunn nål
TESE – Testicular Sperm Extractation – se TESA, fast ingreppet sker medan mannen är sövd
Testiklar – de manliga könskörtlarna – de upptas till största delen av 30-80 cm långa sädeskanaler där spermierna bildas
Tuba uterina – äggledare

Ultraljudsundersökning – undersökning av till exempel foster i livmodern med hjälp av ultraljud uterus – livmoder
utomkvedshavandeskap – embryo som har vuxit fast utanför livmodern, i till exempel äggledaren

ÅÄÖ

Äggplockning – uttag av äggceller från äggstocken inför provrörsbefruktning
Äggledare – den kanal vilken ägget förs från äggstocken till livmodern

Östradiol/Östrogen – kvinnligt könshormon

Källa: Karolinska