Årsmöte 2017 i Malmö

hämta (2)

Årsmöte i Patientföreningen Barnlängtan

Datum: 18 mars 2017
Plats: Radisson Blu Hotell i Malmö
Tid: kl.13:30 mingel & fika, kl. 15:00 årsmöte

Anmälan senast den 9 mars till ordförande Hannah Palm
hannah.palm@barnlangtan.com

Dagordning:
§1 Årsmötets öppnande
§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§3 Val av justeringsmän och rösträknare
§4 Fråga om mötet blivit behörigt utlyst
§5 Fastställande av dagordning
§6 Styrelsens verksamhetsberättelse
§7 Styrelsens ekonomiska rapport
§8 Revisorernas berättelse
§9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
§10 Fastställande av medlemsavgift
§11 Fastställande av arvode till styrelse, valberedning och revisorer
§12 Val av ordförande
§13 Val av kassör
§14 Val av styrelseledamöter samt ev. suppleanter
§15 Val av revisorer och revisorssuppleant
§16 Val av valberedning samt ev. suppleanter
§17 Behandling av motioner och förslag från styrelsen
§18 Årsmötets avslutande

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

Inkomna motioner:
Motion Årsmöte familjemedlem
Motion årsmöte hedersmedlem
Motion Årsmöte regionala föreningarna
Motion Årsmöte Namnändring

Varmt välkomna!

Facebook0Google+0Twitter0Email